Alamat Kolej

KOLEJ KOMUNITI SELANDAR

JALAN BATANG MELAKA

77500 SELANDAR

MELAKA

NO PHONE: 06-5253122/155

FAX: 06-5253158